Dar dla biblioteki ZSP

Dyrekcja i Biblioteka Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie składają serdecznie podziękowanie Panu Henrykowi Wójcikowi za podarowanie naszej bibliotece oryginalnej karty z „Liber chronicarum” podczas pobytu w naszej szkole w dniu 12 września 2019 roku. Nasz Gość zamieszkujący na stałe w Toronto jest także darczyńcą cennych, obcojęzycznych albumów z historii sztuki, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej o tytuły poszukiwane i chętnie wypożyczane przez czytelnika.
Od lewej: Elżbieta Marut-Kargul (bibliotekarz), Henryk Wójcik, Jolanta Jarosińska (bibliotekarz)

Henryk Wójcik urodził się 11 lipca 1950 r. w Lublinie (Kalinowszczyzna). Studiował Historię Sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. W 1978 roku wyjechał na stałe do Kanady, gdzie do dzisiaj mieszka (Toronto). Bibliofil, miłośnik, znawca i kolekcjoner dzieł sztuki graficznej i dorobku literackiego polskich twórców na Obczyźnie. Oprócz interesującej i cennej biblioteki, w której między innymi znajdują się archiwalia związane z literaturą emigracyjną, posiada w swoich zbiorach m. innymi obrazy i rysunki J. Czapskiego i J. Lebensteina, zbiór dawnych map Polski (ponad 250)… Zobacz biogram w Galerii Absolwentów Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

„Liber chronicarum” – inkunabuł wydany w 1493 w Norymberdze, w oficynie Antona Kobergera z drzeworytniczymi ilustracjami pochodzącymi z pracowni Michała Wolgemuta i tekstem napisanym przez Hartmanna Schedla. Słowa „Liber cronicarum” to popularny i będący w użyciu skrót od pełnego tytułu : „Liber cronicarum cum figuris ymaginibus ab inicio mundi”. W Polsce w dość powszechnym użyciu są również określenia: Kronika Świata, Kronika Schedla lub Kronika norymberska.

Karta z „Liber chronicarum”, dar, H. Wójcik; fot. M. Kierczuk-Macieszko 

E. K.

image_pdfimage_print