Historia szkoły

W wyniku reformy programowej od roku 1999 w szkole zaczęło funkcjonować gimnazjum. W konsekwencji utworzono sześcioletnią Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych. W roku 2002 powstał Zespół Szkół Plastycznych, a w roku 2005 ostatnia klasa dawnego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych zakończyła naukę. Ostatecznie od 2002 roku w skład Zespołu wchodzi: 6 letnia OSSP i 4 letnie Liceum Plastyczne, a pełna nazwa to Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie.

Fot. 2009Na przełomie starego i nowego tysiąclecia Szkoła przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół PLSP w Lublinie (Norwidium) oraz Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną zorganizowała warsztaty artystyczne, które w następnych latach przekształciły się w ceniony Międzynarodowy Konkurs Portret Rodzinny (biennale) inf., jako impreza towarzysząca międzynarodowym Spotkaniom Rodzin Muzykujących.

Portret Rodzinny został objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W październiku 2007 roku otrzymaliśmy zaproszenie do zaprezentowania najlepszych prac z kolekcji konkursowej w Teatrze Narodowym w Warszawie. Było to wydarzenie o znaczeniu ogólnopolskim, ponieważ retrospektywna wystawa składała się z najlepszych dzieł ze wszystkich szkół plastycznych z całej Polski uczestniczących w Biennale.

Konkurs mimo wielu trudności systematycznie się rozwija, a edycja (2011) zgromadziła około 900 eksponatów z różnych dziedzin: malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, tkaniny i rzeźby. Komisarzem tego ogromnego przedsięwzięcia była Teresa Świerbutowicz – rzeźbiarka, wieloletni dyrektor artystyczny Szkoły. Kolekcja Portret Rodzinny zgromadzona w magazynach archiwalnych naszej placówki w małych fragmentach była eksponowana także na terenie miasta, np. w galerii Radia Lublin, w Teatrze Muzycznym, itd.

Fot. 2008Z inicjatywy dyrektora Andrzeja Krasowskiego i przy aktywnym wsparciu nauczycieli w roku 2006 zorganizowano pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Rzeźbiarskie inf. Stopniowo zyskiwały one na popularności a dzięki uczestnikom z Ukrainy Litwy ostatecznie stały się imprezą o wymiarze międzynarodowym. Stałym gościem honorowym warsztatów jest Adam Myjak – wybitny polski rzeźbiarz profesor ASP w Warszawie.

Fot. 2010Szkoły artystyczne makroregionu chętnie uczestniczą w naszych przedsięwzięciach, tj. warsztatach rzeźbiarskich, przeglądach makroregionalnych z malarstwa, rysunku, rzeźby oraz prac dyplomowych, np. Biennale Dyplom 2011. Jest to zasługą nie tylko wysoko wykwalifikowanych, przyjaźnie usposobionych nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, ale również samego usytuowania Lubelskiego Plastyka. Nasza placówka znajdująca się w centrum miasta doskonale spełnia określone standardy zarówno lokalowe oraz sprzętowe – te wewnątrz gmachu, jak i wokół budynku położonego wśród zieleni zajmującej niemałą powierzchnię w bliskiej odległości od bursy dysponującej miejscami noclegowymi oraz całodziennym wyżywieniem.

Podczas kadencji Andrzeja Krasowskiego wdrażano kolejne etapy reformy – warsztaty edukacyjne, tworzono WSO i PSO, autorskie programy nauczania przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz programy wychowawcze szkoły, wprowadzano w życie Szkolne Systemy Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, porządkowano prawo szkolne.

Spektakularnym osiągnięciem było w 1996 roku zdobycie pierwszego Rydwanu Apollina na II Ogólnopolskim Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu. Zorganizowano także I Regionalne Warsztaty Artystyczne w miejsce dotychczasowych praktyk zawodowych.

W roku 2007 nowym dyrektorem Zespołu Sztuk Plastycznych w wyniku konkursu została Krystyna Głowniak – artystka-malarka, polonistka, historyk sztuki inf. Zaprosiła do współpracy Alinę Tkaczyk – romanistkę oraz Krzysztofa Dąbka – historyka sztuki, absolwenta PLSP w Lublinie i pod jej kierownictwem szkoła weszła w nowy, dynamiczny okres swojego istnienia i działalności.

Uczniowie Lubelskiego Plastyka są laureatami licznych nagród i wyróżnień w dziedzinie osiągnięć artystycznych. Wszystkie są powodem do dumy, potwierdzeniem słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą do mobilizacji oraz podjęcia jeszcze większych wysiłków, wyzwań… Te najcenniejsze – stypendia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wielokrotnie przyznawane naszym wychowankom na przestrzeni lat są dla szkoły świadectwem najwyższych osiągnięć, prestiżu oraz nieprzemijających wartości. I tak na przykład w okresie od 2003 do 2010 roku Minister tą nagrodą uhonorował 29 naszych uczniów.

Dnia 25 czerwcu 2010 roku odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 80 letni okres istnienia Lubelskiego Plastyka, podczas której nastąpiło uroczyste nadanie, a właściwie przywrócenie szkole imienia Cypriana Kamila Norwida, formalnie utraconone w wyniku reformy oświaty w 1999 roku, jednak nieprzerwanie żyjące w świadomości osób związanych z naszą placówką. Na nowym sztandarze zaprojektowanym przez nauczycieli tkaniny artystycznej – Martę Wasilczyk i Annę Łoś obok słów polskiego wieszcza, „Bo piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy – by się zmartwychwstało” wyhaftowano pełną nazwę, która od tego momentu brzmi: Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Fot. 2010
Z okazji jubileuszu została wydana obszerna, licząca 112 stron publikacja przedstawiająca historię i osiągnięcia naszych uczniów, absolwentów oraz nauczycieli. Z tej okazji na ternie miasta Lublina, a także w Krakowie odbyło wiele wystaw prezentujących fragmenty z dorobku szkoły. To ostatnie przedsięwzięcie – organizacyjnie trudne i pracochłonne zgromadziło dnia 4 listopada 2010 na wernisażu w krakowskim Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych ponad 120 Lublinian – uczniów, pracowników, miłośników szkoły podziwiających ekspozycje, na które złożyły się w większości prace dyplomowe z reklamy wizualnej, snycerstwa, tkaniny artystycznej a także rozmaite archiwalia.

Fot. 2010Nieprzypadkowy jest też tytuł wystawy „80 lat lubelskiego Plastyka. 1927-2010 – od Krakowa do Krakowa” w podtekście wskazujący na obecny kierunek działalności i rozwoju szkoły, która nadążając za dynamiką rozwoju współczesnego świata, a co za tym idzie wdrażając nowoczesne technologie i metody w dziedzinie edukacji oraz dydaktyki nie zapomina o starej, dobrej tradycji, o twórczych osobowościach ludzi, którzy swoją ciężką pracą, talentem, poświęceniem stworzyli kawał historii lubelskiej placówki, zgromadzili bogaty dorobek, z którego nieustannie czerpane się najlepsze wzory służące kształtowaniu świadomości artystycznej młodych twórców oraz realizacji podstawowego celu szkoły, jakim jest wychowanie młodzieży przez sztukę w umiłowaniu uniwersalnych wartości etycznych, prawdy i piękna oraz poszanowania ludzkiej godności.

Lata 2007 – 2012 to okres bardzo korzystny dla Szkoły, która zyskała nowy wygląd zewnętrzny dzięki remontom. Fundusze uzyskane z ministerialnego programu infrastruktura kultury pozwoliły na ocieplenie budynku. Nowa kolorystyka elewacji uczyniła go bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla użytkowników.

Pozytywnym skutkiem lepszego zagospodarowaniu pomieszczeń było utworzenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego, dentystycznego, pracowni podstaw fotografii i filmu, kolejnej pracowni podstaw projektowania, drugiej pracowni i dwóch magazynów rzeźbiarskich.

Remont szkolnego patio i schodów umożliwił pełne korzystanie przez młodzież z przestrzeni szkolnej.

Szkoła stała się miejscem spotkań ogólnopolskich i regionalnych, warsztatów dla nauczycieli, przeglądów prac dyplomowych, prac uczniowskich z rysunku, malarstwa i rzeźby. Przybyło wielu stypendystów MKiDN, także Urzędu Marszałkowskiego i innych za wysokie wyniki w nauce.

ZSP odwiedzili wybitni nauczyciele akademiccy – artyści, profesorowie, np. Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski, Adam Myjak, Andrzej Nowakowski, Ryszard Mendzelewski, Artur Popek, Adam Brincken, Tomasz Zawadzki. Te kontakty zaowocowały rosnącą liczbą absolwentów przyjmowanych na prestiżowe uczelnie artystyczne.

Wzbogacenie bazy pomocy naukowych, zwłaszcza a zakresie mediów elektronicznych spowodowało u absolwentów wzrost poziomu umiejętności projektowania, fotografowania, filmowania, tworzenia animacji, przygotowywania wydawnictw, co pozwoliło na lepsze poruszanie się na rynku pracy.

Na uwagę zasługuje duża liczba gimnazjalistów, dla których nauczyciele opracowali programy autorskie, dzięki czemu szkoła stała się bardziej atrakcyjna dla tej grupy wiekowej.

W tym okresie pozytywne kreowanie wizerunku szkoły widać w licznych wystawach jej wychowanków nie tylko w Lublinie, ale także w Krakowie i Warszawie, w lokalnych i ogólnopolskich mediach. „Lubelski Plastyk” coraz częściej gościł w swoich murach uczniów z zaprzyjaźnionych szkół artystycznych z różnych części świata, a także innych cudzoziemców zainteresowanych współpracą ze szkołą.

W dniu 1 września, dotychczasowy wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, Pan Krzysztof Dąbek, absolwent PLSP im. C. K. Norwida w Lublinie, od 1986 roku nauczyciel historii sztuki, objął stanowisko dyrektora szkoły w kadencjach 2012-2017 i 2017-2021.


Historię szkoły opracowała Elżbieta Marut-Kargul na podstawie jubileuszowej publikacji – „80 lat Lubelskiego Plastyka”, którą można zobaczyć pod adresami:

Fotografie zamieszczone w pracy pochodzą z archiwum ZSP w Lublinie oraz z portalu „nasza klasa miejsce spotkań” http://nasza-klasa.pl/ za opublikowanie i udostępnienie, których serdeczne dziękujemy.

image_pdfimage_print