Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lublin,15 lipca 2013 roku

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr: 241838-2013, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont galerii w budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

zamawiający: Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, ul. Muzyczna 10a, 20-612 Lublin, tel. 081 5327239, faks 081 5327239 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrany Wykonawca: KONTAKT Konrad Dzieńkowski, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 5, faks: 81-441-70-11

Kryterium: (Cena) – 85 837,28 zł brutto

W postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę. Jedna oferta została odrzucona.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), umowa zostanie zawarta w terminie do 22 lipca 2013 r.

Data wysłania do wykonawców informacji o wyborze oferty: 15 lipca 2013 r.

Informacja zamieszczona została na stronie internetowej Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie: http://www.liceumplastyczne.lublin.pl

image_pdfimage_print