IV Ogólnopolskie Warsztaty „Designu” dla nauczycieli szkół plastycznych 2013

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk Stowarzyszenie Lubelski Plastyk

IV WARSZTATY DESIGNU 2013W dniach 21-22 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie odbyły się IV Ogólnopolskie Warsztaty „Designu” dla nauczycieli i uczniów szkół plastycznych, wpisane do „Kalendarza imprez szkolnictwa artystycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

W kolejnej edycji imprezy, odbywającej się po raz kolejny po trzyletniej przerwie, wzięło udział 52 nauczycieli z 15 szkół z całej Polski oraz 11 uczniów z Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego i ZSP w Lublinie. Centrum Edukacji Artystycznej reprezentowali wizytatorzy: Wojciech Myjak, Jolanta Chliszcz i Andrzej Walasik. Organizatorem Warsztatów było Centrum Edukacji Artystycznej, Stowarzyszenie Lubelski Plastyk oraz ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa) oraz Instytutem Sztuk Pięknych WA UMCS (Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych). IV WARSZTATY DESIGNU 2013

Dwudniowy program Warsztatów obejmował prezentacje poświęcone problematyce projektowania graficznego w oparciu o wieloletnią praktykę pracowni prowadzonej na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP (prof. Piotr Perepłyś i dr Karol Murlak), wykład prof. Józefa Mrozka (Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie) „Cele współczesnego dizajnu” oraz zajęcia warsztatowe w dwóch pracowniach, prowadzone przez pro. Bazylego Krasulaka i jego asystentów: Macieja Małeckiego i Jacka Gburczyka, z uczniami klas licealnych z szkół plastycznych z Nałęczowa (LP) i Lublina (ZSP).

WARSZTATY DESIGNU 2013Uczniowie – losowo dobrani w grupach – realizowali zadania, które w programie WAW ASP prowadzi się dla studentów pierwszego i drugiego roku: w pierwszym przypadku było to ćwiczenie związane z interpretacją graficzną litery w jej kontekście synestezyjnym: graficzno – dźwiękowym, rozłożone na układ kompozycyjny zwielokrotniony – w graficznym programie pakietu Adobe oraz w drugim wariancie w układ reliefowy wykonany w tradycyjnych technikach i narzędziach warsztatu wystawienniczego. Druga grupa realizowała zadanie polegające na znalezieniu graficznego ekwiwalentu abstrakcyjnych pojęć, zrealizowanego możliwie jak najbardziej oszczędnymi środkami czarno-białego układu form geometrycznych.

Należy podkreślić, że ta część warsztatów miała charakter quasi egzaminu dla uczniów, którzy w krótkim czasie (3 godziny) musieli znaleźć rozwiązanie problemów projektowych posługując się różnymi technikami i narzędziami. W opinii prowadzących zajęcia, uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadanymi tematami, zaś niektóre rozwiązania projektowe określono, jako porównywalne z realizacjami studentów ASP. Podczas tej części Warsztatów, uczestnicy – nauczyciele szkół plastycznych – byli obecni w pracowniach, jako obserwatorzy i komentatorzy korekt.

Wernisaż wystawy 119+ w galerii szkolnej; od lewej: dyr K. Dąbek, Sł. PlewkoWarsztatom towarzyszyła także wystawa i prezentacja dyplomowych prac studentów ISP WA UMCS, Zakładu Sztuki Mediów Cyfrowych, prowadzonego przez prof. Grzegorza Mazurka i dr hab. Sławomira Plewko. W szkolnej Galerii ZSP odbył się wernisaż wystawy wybranych prac dyplomowych studentów Zakładu z ostatnich kilku lat, połączony z projekcją filmów i animacji stanowiących uzupełnienie wystawionych wydruków. W osobnej prezentacji, dr hab. S. Plewko przedstawił w obszerniejszy sposób osiągnięcia studentów posługujących się narzędziami technologii cyfrowych w procesie projektowania wizualnego.

Uczestnicy Warsztatów mieli także okazje zwiedzić szkolne pracownie, obejrzeć zajęcia z przedmiotów artystycznych (w szkole podczas Warsztatów odbywały się normalne zajęcia lekcyjne) oraz spotkać się na wieczornym spotkaniu integracyjnym w restauracji artystycznej „Szeroka” na lubelskim Starym Mieście. Na zakończenie uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, w której w zdecydowanej większości wysoko oceniono przebieg imprezy, pomimo pewnych trudności ze sprzętem do projekcji prezentacji.

Uczestnicy „Designu” 2013Uczestniczący w Warsztatach nauczyciele wnioskowali o kontynuację imprezy w tej formie, ze szczególnym uwzględnieniem większej ilości zajęć w pracowniach z uczniami, nie tylko lubelskich szkół. Z drugiej strony, także przedstawiciele środowisk akademickich dobrze ocenili ten typ wymiany doświadczeń i pracy z uczniami, którzy staną się kiedyś studentami wyższych szkół artystycznych. Należy sądzić, że zapoczątkowana w ten sposób współpraca, znajdzie swoją kontynuację w kolejnych edycjach Warsztatów, a może także w zupełnie nowych projektach, które nawet wstępnie zarysowano (wykłady prof. J. Mrozka o historii designu, warsztaty z animacji, wyjazdowe zajęcia na WAW ASP w Warszawie).

Warsztatom towarzyszyły także wydawnictwa: obszerne – 44 stronicowe wydawnictwo przygotowane wspólnie przez organizatorów imprezy i WAW ASP w Warszawie, opracowane edytorsko przez Jacka Gburczyka oraz mały katalog wystawy w Galerii szkolnej, z tekstem informacyjnym o Zakładzie Sztuki Mediów Cyfrowych ISP WA UMCS (zob. w plikach pdf.). Nauczyciele otrzymali także do szkolnych bibliotek wydawnictwa ASP w Warszawie, dotyczące problematyki projektowania.

Wystawa w Galerii szkolnej – Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych

Warsztaty Designu plakat – (1,47 MB)

Wydawnictwo (3 MB)

Wydawnictwo – issuu.com

Dokumenty dotyczące warsztatów:

PLIKI pdf

word Karta zgłoszenia uczestnika IV Ogólnopolskich Warsztatów „Designu” 21-22 listopad 2013 r.