O szkole

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida jest jedyną tego typu szkołą w województwie: obejmuje 6 – letnią Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych i 4- letnie Liceum Plastyczne. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy typ szkoły łączy w sobie 3-letni etap gimnazjum, po którym uczniowie zdają egzamin, tak jak ich rówieśnicy i 3-letni etap liceum. Zarówno uczniowie OSSP, jak i LP kończą szkołę po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, potwierdzającego przygotowanie w zawodzie „Plastyk”, mogą także przystąpić do egzaminu maturalnego, dającego podstawę zdawania egzaminów na wyższe uczelnie.

Wyjątkowy charakter naszej szkoły wynika min. z małej liczby uczniów – ok. 250. Ma to swoje zalety, przede wszystkim wiąże się z tym nauczanie w małych grupach, co w systemie zajęć bloku przedmiotów artystyczno – zawodowych, języków obcych i historii sztuki, daje nauczycielom możliwość bliższego kontaktu z młodzieżą. Dodatkowo taki typ zajęć pozwala traktować każdego ucznia podmiotowo, a sama młodzież tworzy między sobą silniejsze więzi społeczne. Uczniowie spoza Lublina mogą zamieszkać w znajdującej się obok Bursie Szkół Artystycznych.

Szkoła kształci uczniów w trzech rodzajach zajęć: przedmiotach ogólnokształcących realizujących podstawy programowe MEN (gimnazjum i liceum), przedmiotach zawodowych, dających wykształcenie w zawodzie „Plastyk” oraz przedmiotach ogólnoplastycznych, które nauczane są we wszystkich klasach, niezależnie od specjalności. Kształcenie zawodowe w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. kształcenie w ramach trzech specjalności w OSSP (aranżacja przestrzeni w specjalizacji – aranżacja wnętrz, techniki graficzne w specjalizacji – projektowanie graficzne oraz fotografia i film w specjalizacji: fotografia artystyczna) realizowanych od trzeciej klasy;

2. kształcenie w ramach specjalności w trzech specjalizacjach w LP (techniki graficzne: specjalizacja – projektowanie graficzne, formy użytkowe – wzornictwo w specjalizacji – tkanina artystyczna i techniki rzeźbiarskie w specjalizacji – snycerstwo) realizowanych od pierwszej klasy.

Kształcenie w zakresie przedmiotów artystyczno – zawodowych, do których włącza się także historię sztuki, odbywa się w oparciu o podstawy programowe nauczania w szkołach artystycznych, zgodnie z rozporządzeniem MKiDN. Organizacja zajęć uwzględnia warunki bhp i możliwości pracy warsztatowej. W ten sposób w każdej klasie kształcenie w przedmiotach artystyczno-zawodowych, z wyjątkiem historii sztuki zajęcia odbywają się w grupach liczących do 12 osób, co pozwala na kształtowanie relacji typowych dla układu „uczeń – mistrz”. W szkole działa Galeria, prowadzona przez uczniów pod opieką nauczyciela, opiekuna koła sztuk wizualnych, która w swoim programie prezentuje wystawy artystów działających w różnych dziedzinach sztuki, stanowiąc dopełnienie programu wszechstronnej edukacji plastycznej.

Kształcenie w zakresie przedmiotów artystyczno – zawodowych, do których włącza się także historię sztuki, odbywa się w oparciu o podstawy programowe nauczania w szkołach artystycznych, zgodnie z rozporządzeniem MKiDN. Organizacja zajęć uwzględnia warunki bhp i możliwości pracy warsztatowej. W ten sposób w każdej klasie kształcenie w przedmiotach artystyczno-zawodowych, z wyjątkiem historii sztuki zajęcia odbywają się w grupach liczących do 12 osób, co pozwala na kształtowanie relacji typowych dla układu „uczeń – mistrz”. W szkole działa Galeria, prowadzona przez uczniów pod opieką nauczyciela, opiekuna koła sztuk wizualnych, która w swoim programie prezentuje wystawy artystów działających w różnych dziedzinach sztuki, stanowiąc dopełnienie programu wszechstronnej edukacji plastycznej.

Kadrę nauczycieli stanowią absolwenci wyższych uczelni, zatrudnieni zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wielu nauczycieli posiada wykształcenie pozwalające im nauczać więcej niż tylko jeden przedmiot, dlatego w trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie mogą realizować swoją artystyczną edukację w różnych autorskich formach.  W szkole poza systemem lekcyjnym prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania: muzyczne, teatralne, literackie oraz plastyczne – wykraczające poza program nauczania. Ofertę szkoły powiększa fakultatywne lub obowiązkowe uczestnictwo w wystawach, przeglądach, plenerach, warsztatach, dających możliwość konfrontacji z rówieśnikami z kraju i zagranicy.

Szkoła współpracuje z innymi placówkami w Polsce i Europie, zarówno ze szkołami średnimi, jak i wyższymi, w szczególności z ISP WA UMCS, KUL, ASP im. Jana Matejki w Krakowie, ASP w Warszawie, a także od pewnego czasu ze  szkołą im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie, szkołą im. Lisenki w Sumy (Ukraina), szkołą „Reut” w Hajfie (Izrael).

Przy szkole działa Stowarzyszenie Lubelski Plastyk, które organizuje kursy plastyczne, aukcje, kiermasze, konkursy, plenery. Jest także współorganizatorem imprez międzynarodowych: Artystycznych Warsztatów Rzeźbiarskich i Biennale „Portret Rodzinny” oraz ogólnopolskich warsztatów metodycznych adresowanych do nauczycieli szkół plastycznych.

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny, stanowiska pozwalające na realizację prac w różnych materiałach i technikach, bibliotekę oraz  internetowe centrum informacji multimedialnej. Każda pracownia wyposażone jest w zestaw komputerowy i dostęp do internetu. Wyjątkowym atutem jest plenerowa pracownia rzeźby, dzięki zadaszonej hali z suwnicą, dająca możliwości realizacji rzeźby dużych rozmiarów w różnych materiałach i technikach. Na zajęciach ogólnokształcących edukacja odbywa się w oparciu o multimedia (projektory, tablice interaktywne, ekrany LCD). Szkoła posiada wiele pracowni specjalistycznych, galerię, gabinet dentystyczny, salę gimnastyczną oraz dużą aulę z wyposażeniem scenicznym dającą możliwości przekształcenia jej w salę kinową. Bezpieczeństwo uczniów zapewnia odpowiednia lokalizacja oraz monitoring. Wokół szkoły znajduje się duża przestrzeń, wykorzystywana jako miejsce przeprowadzanych warsztatów artystycznych, galeria „pod gołym niebem” oraz miejsce ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego (bieżnia, boiska do gry w piłkę).

W ostatnich latach szkoła, która jest budynkiem pochodzącym z lat 70-tych –  wpisanym na listę architektonicznego dziedzictwa modernizmu lubelskiego – przeszła remont związany z termomodernizacją i siecią internetową, a współczesny wygląd modernistycznej bryle nadała także nowa szata kolorystyczna. Od roku 2015 szkoła znajduje się w ogólnopolskim projekcie termomodernizacji szkół artystycznych, który nada jej do 2021 roku technologicznie zaawansowany charakter (ogniwa fotowoltaiczne, klimatyzacja, systemy wentylacji i ogrzewania, itd.)

Dla zainteresowanych kształceniem artystycznym, szkoła prowadzi poradnictwo, mające określić predyspozycje i umiejętności plastyczne, oraz organizuje tzw. „Dzień otwartych drzwi”, który zgodnie z tradycją wpisany jest do szkolnego kalendarza w ostatni piątek kwietnia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liceumplastyczne.lublin.pl

Dyrektor ZSP w Lublinie

 

 

 


Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie stanowią dwie szkoły: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, a od roku szkolnego 2019-2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida z klasami Liceum Plastycznego. Szkoła kształci ok. 230 uczniów w specjalnościach i specjalizacjach zawodu „Plastyk”: projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, fotografia artystyczna, tkanina artystyczna, snycerstwo i techniki rzeźbiarskie. Po zdaniu matury absolwenci Zespołu Szkół w zdecydowanej większości podejmują studia na wyższych uczelniach artystycznych w kraju i zagranicą.

Historia szkoły sięga roku 1927, kiedy swoją działalność w Lublinie rozpoczęła filia krakowskiej Wolnej Szkoły Rysunku i Malarstwa, prowadzona przez Ludwikę Mehofferową – właścicielkę i dyrektor szkoły w pierwszych latach jej istnienia. Z wyjątkiem trzech lat okupacji, prywatna szkoła istniała do roku 1947, kiedy w wyniku upaństwowienia przejęta została przez Organizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i stała się Liceum Sztuk Plastycznych. Od tego czasu, ze zmianami w nazwie, wynikającymi ze zmian w strukturze oświaty i szkolnictwa artystycznego, szkoła tego typu istnieje do roku 2002, kiedy to został utworzony Zespół Szkół Plastycznych, obejmujący do dnia dzisiejszego dwie szkoły, od 2010 roku posiadający w swojej nazwie patrona – Cypriana Kamila Norwida. Od roku 1979 siedzibą Zespołu Szkół jest budynek obecnej lokalizacji, zaprojektowany przez grupę tzw. „warszawskich tygrysów” (W. Kłyszewski, J. Mokrzyński, E. Wierzbicki), który został wpisany na listę dziedzictwa modernistycznej architektury Lublina i stanowi dzisiaj przykład nielicznej grupy obiektów szkół plastycznych w kraju, zaprojektowanych specjalnie z uwzględnieniem specyfiki tego typu kształcenia.

Wśród nauczycieli i absolwentów znajdują się artyści, którzy znaleźli stałe miejsce w historii polskiej sztuki, kultury i artystycznej edukacji, min. H. Zwolakiewicz, Z. Kononowicz, W. Filipiak, J. Ziemski, E. Baranowski, B. Balicki, L. Misiak, T. Mysłowski, Z. Kwiatkowski. Uczniowie od wielu lat są laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądów, plenerów i konkursów artystycznych, stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystami artystycznych programów marszałka województwa lubelskiego i prezydenta miasta Lublin. Poziom kształcenia artystycznego potwierdza wysokie miejsce ZSP w zestawieniach najwyżej ocenianych szkół w Makroregionalnych i Ogólnopolskich przeglądach rysunku, malarstwa, rzeźby i zdobywane przez uczniów przedmaturalnych klas indeksy na wyższe uczelnie artystyczne.

Zespół Szkół jest organizatorem licznych imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i makroregionalnym (konkursy, warsztaty, przeglądy) na trwale i od wielu lat wpisanych do kalendarza imprez MKiDN. Młodzież uczestniczy w realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych, we współpracy z instytucjami kultury miasta i regionu oraz szkołami artystycznymi w kraju i za granicą (Litwa, Ukraina, Izrael). Dorobek szkoły prezentowany jest w licznych wystawach na terenie kraju, w tym w tak prestiżowych galeriach, jak krakowski Pałac Sztuki.

 

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

issuu Prezentacja o szkole

image_pdfimage_print