Historia sztuki

PODSTAWA PROGRAMOWA

Poziom podstawowy – obowiązuje do egzaminu dyplomowego

Treści nauczania

 1. Terminy i pojęcia z zakresu sztuk pięknych.
 2. Gatunki i techniki sztuk plastycznych.
 3. Chronologia i charakterystyka epok, stylów i kierunków w sztuce:
  1) starożytnej (Egipt, Grecja, Rzym, w tym sztuka wczesnochrześcijańska),
  2) średniowiecznej (sztuka bizantyńska, romańska, gotycka),
  3) nowożytnej (renesans, manieryzm, barok, rokoko),
 4. XIX wieku (od klasycyzmu po secesję),
 5. XX wieku (kierunki i tendencje w sztuce do 1970 r.).
 6. Twórczość wybranych artystów.
 7. Dzieło sztuki – forma, treść, funkcja na tle uwarunkowań historyczno-kulturowych.
 8. Mecenat artystyczny i jego wpływ na kształt dzieła artystycznego na wybranych przykładach.
 9. Najważniejsze muzea i zbiory dzieł sztuki w Polsce i na świecie.

Osiągnięcia uczniów

 1. Znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych, w tym gatunków i technik sztuk plastycznych.
 2. Dokonywanie chronologicznego przeglądu dziejów sztuk plastycznych i przedstawianie charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, w tym pod kątem treści i środków plastycznych.
 3. Dostrzeganie i charakterystyka podstawowych cech twórczości wybitnych artystów i szkół artystycznych.
 4. Wiązanie dzieła sztuki i zjawisk artystycznych z uwarunkowaniami historyczno-kulturowymi (funkcje sztuki i środowisko powstania dzieła).
 5. Znajomość pojęcia mecenatu artystycznego i umiejętność określania jego wpływu na kształt dzieła.
 6. Opisywanie i analizowanie dzieła sztuki pod względem formy i treści.
 7. Znajomość podstawowych tematów treści dzieł.
 8. Umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej dzieł na podstawie podanych przykładów.

Poziom rozszerzony – obowiązuje na maturze

Treści nauczania

 1. Terminy i pojęcia z zakresu sztuk pięknych.
 2. Gatunki i techniki sztuk plastycznych.
 3. Chronologia i charakterystyka epok, stylów i kierunków w sztuce:
  1) starożytnej (Egipt, Mezopotamia, Grecja, Rzym, w tym sztuka wczesnochrześcijańska),
  2) średniowiecznej (bizantyńska sztuka wczesnośredniowieczna, przedromańska, romańska, gotycka),
  3) nowożytnej (renesans, manieryzm, barok, rokoko),
  4) XIX wieku (od klasycyzmu po secesję),
  5) XX wieku (kierunki i tendencje w sztuce do 1970 r.),
  6) wybrane zjawiska w sztuce najnowszej.
 4. Twórczość wybranych artystów.
 5. Dzieło sztuki – forma, treść, funkcja na tle uwarunkowań historyczno-kulturowych.
 6. Zależność dzieła sztuki i zjawiska artystycznego od uwarunkowań geograficznych, mistrza lub szkoły, centrów sztuki, dziedzictwa kulturowego regionu.
 7. Mecenat artystyczny i jego wpływ na kształt dzieła artystycznego na wybranych przykładach.
 8.  Najważniejsze muzea i zbiory dzieł sztuki w Polsce i na świecie.

Osiągnięcia uczniów

 1. Znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych, w tym gatunków i technik sztuk plastycznych.
 2. Umiejętność dokonywania chronologicznego przeglądu dziejów sztuk plastycznych i przedstawianie charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, w tym pod kątem treści i środków plastycznych.
 3. Dostrzeganie i charakterystyka podstawowych cech twórczości wybitnych artystów i szkół artystycznych.
 4. Wykazywanie oddziaływań na dzieło sztuki mistrza, szkoły, wiodących ośrodków artystycznych, centrów sztuki czy uwarunkowań topograficznych.
 5. Rozumienie powiązań i zależności między zjawiskami artystycznymi a miejscem i czasem ich powstania (funkcje sztuki i środowisko powstania dzieła, sytuacja społeczno-polityczna, ośrodki kulturotwórcze, centra religijne i instytucje życia artystycznego).
 6. Znajomość pojęcia mecenatu artystycznego i jego wpływu na kształt dzieła.
 7. Profesjonalne analizowanie struktury, formy i treści dzieła sztuki pod względem stylu, gatunku i materii.
 8. Umiejętność interpretacji podstawowych tematów i treści.
 9. Umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej dzieł, stylów i kierunków na podstawie podanych lub samodzielnie dobranych przykładów.
 10. Dokonywanie krytycznej oceny dzieła lub zjawiska w sztuce pod względem artystycznym.
 11. Świadome formułowanie sądów, opinii i ocen w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych.
Print Friendly, PDF & Email