REKRUTACJA 2017/18

Lista kandydatów przyjętych do Liceum Plastycznego w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Plastycznego w ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie:

W celu przeprowadzenia rekrutacji, Dyrektor ZSP powołuje Komisję, która działa w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół artystycznych.

 

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy pierwszej jest:

  • ukończenie nie więcej niż 17 roku życia,
  • posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • wykazanie się uzdolnieniami i umiejętnościami oraz wiedzą na konkursowym egzaminie    wstępnym.

Przeciwwskazaniem  do nauki w szkole są wady wzroku, uczulenia na środki chemiczne, pył, kurz.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego badającego predyspozycje plastyczne.

Egzamin ma formę egzaminu konkursowego i obejmuje:

1. egzamin praktyczny:

  • z rysunku (praca z obserwacji –martwa natura);
  • z malarstwa (praca z wyobraźni na określony temat);
  • z kompozycji (praca z wyobraźni na określony temat – forma przestrzenna z papieru);

Na egzaminy należy przynieść gumkę, ołówki (różnej gradacji – rysunek), farby wodne (do wyboru: tempera, akryl, plakatowe – malarstwo), klej, nożyczki, nożyk do papieru (kompozycja przestrzenna). Prace wykonywane są na kartonach papieru opatrzonych pieczątką szkoły.

2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. Dodatkowo w tej części egzaminu kandydat może zaprezentować swoje prace lub portfolio.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (egzamin wstępny) w formie alfabetycznych list kandydatów oraz minimalnej, wymaganej do przyjęcia liczbie punktów, ogłaszane są najpóźniej w ciągu trzech dni od ostatniego egzaminu.

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz wg wzoru szkolnego, trzy zdjęcia, karta zdrowia i zaświadczenie o uczęszczaniu i odpis ocen uzyskanych w I semestrze III klasy gimnazjum, dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu). Podczas egzaminu zdający posiada legitymację szkolną. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły mogą składać dokumenty od 1 marca do 26 maja bieżącego roku szkolnego.

Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów w formie akcji „otwartych drzwi” – 28 kwietnia br. oraz bezpłatne konsultacje dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje informacje o szkole, programie kształcenia, zasadach postępowania kwalifikacyjnego, posiadanej  wiedzy i umiejętnościach.

Konsultacje (plik .pdf) odbywają się w terminie od 13  lutego do 26 maja, od poniedziałku do piątku godz. 11.45 – 15.30. Informacja o konsultacjach dostępna jest na terenie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

W indywidualnych przypadkach kandydat może się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Decyzję podejmuje Dyrektor ZSP na podstawie ustalenia przez Komisję Kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy , do której kandydat ma być przyjęty oraz na podstawie świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał. Różnice programowe są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli przedmiotów.


Rekrutacja – maj-czerwiec 2017

Egzamin wstępny do LP – terminarz egzaminów, postępowanie rekrutacyjne:

29.05.2017 (poniedziałek)

8.30 – spotkanie dyrektora z kandydatami i ich rodzicami (korytarz dolny), wprowadzanie  kandydatów do sal za okazaniem legitymacji szkolnych, losowanie miejsc w s. 45;

Egzamin do LP (s. 45 – sala gimnastyczna)

  • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku (90 min.);
  • 11.30 – 13.00 – Egzamin z malarstwa (90 min.);

30.05.2017 (wtorek)

Egzamin do LP (s. 45) – sala gimnastyczna

  • 9.00 – 10.30 – egzamin z kompozycji (90 min.);

31.05.2017 (środa)

  • 9.00 –Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do LP (s. 83 – aula).

03.06.2017 (sobota)

12.00 – Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (informacja o zakwalifikowanych kandydatach do klas pierwszych LP – listy alfabetyczne wywieszone na drzwiach szkoły, opublikowane na stronie internetowej szkoły wraz z podaniem najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia).


DRUKI DO POBRANIA


Kształcenie artystyczne w ZSP

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

issuu PREZENTACJA O SZKOLE

Print Friendly, PDF & Email