REKRUTACJA 2018/19

Zasady rekrutacji do Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

W celu przeprowadzenia rekrutacji, Dyrektor ZSP powołuje Komisję, która działa w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół artystycznych.

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy pierwszej jest:

 • ukończenie nie więcej niż 17 roku życia,
 • posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • wykazanie się uzdolnieniami i umiejętnościami oraz wiedzą na konkursowym egzaminie    wstępnym.

Przeciwwskazaniem  do nauki w szkole są wady wzroku, uczulenia na środki chemiczne, pył, kurz.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego badającego predyspozycje plastyczne.

Egzamin ma formę egzaminu konkursowego i obejmuje:

1. Egzamin praktyczny:

 • z rysunku (praca z obserwacji –martwa natura);
 • z malarstwa (praca z wyobraźni na określony temat);
 • z kompozycji (praca z wyobraźni na określony temat – forma przestrzenna z papieru);

Na egzaminy należy przynieść gumkę, ołówki (różnej gradacji – rysunek), farby wodne (do wyboru: tempera, akryl, plakatowe – malarstwo), klej, nożyczki, nożyk do papieru (kompozycja przestrzenna). Prace wykonywane są na kartonach papieru opatrzonych pieczątką szkoły.

2. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. Dodatkowo w tej części egzaminu kandydat może zaprezentować swoje prace lub portfolio.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (egzamin wstępny) w formie alfabetycznych list kandydatów oraz minimalnej, wymaganej do przyjęcia liczbie punktów, ogłaszane są najpóźniej w ciągu trzech dni od ostatniego egzaminu.

Uczniowie przyjęci do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego (egzamin wstępny), w tym w wyniku postępowania uzupełniającego (sierpień 2018 r.) zostają zakwalifikowani do grup realizujących program specjalizacji: snycerstwo, projektowanie graficzne, tkanina artystyczna, fotografia artystyczna, na podstawie wyników egzaminu z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej, deklaracji wyboru w kwestionariuszu oraz możliwości organizacyjnych szkoły (liczebność grup). Ostateczna lista przyjętych na specjalizacje ogłoszona będzie w ostatnim dniu sierpnia 2018 r.

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz wg wzoru szkolnego, trzy zdjęcia, karta zdrowia i zaświadczenie o uczęszczaniu i odpis ocen uzyskanych w I semestrze III klasy gimnazjum, dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu). Podczas egzaminu zdający posiada legitymację szkolną. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły mogą składać dokumenty od 1 marca do 30 maja bieżącego roku szkolnego.

Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów w formie akcji „otwartych drzwi” – 27 kwietnia br. oraz bezpłatne konsultacje dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje informacje o szkole, programie kształcenia, zasadach postępowania kwalifikacyjnego, posiadanej  wiedzy i umiejętnościach.

Konsultacje (plik .pdf) odbywają się w terminie od 12  lutego do 30 maja, od poniedziałku do piątku godz. 11.45 – 15.30. Informacja o konsultacjach dostępna jest na terenie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

W indywidualnych przypadkach kandydat może się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Decyzję podejmuje Dyrektor ZSP na podstawie ustalenia przez Komisję Kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy , do której kandydat ma być przyjęty oraz na podstawie świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał. Różnice programowe są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli przedmiotów.


Rekrutacja – czerwiec 2018

Egzamin wstępny do LP – terminarz egzaminów, postępowanie rekrutacyjne:

1 CZERWCA 2018 /piątek/

 • 8.30  –  spotkanie dyrektora z kandydatami i ich rodzicami /korytarz dolny/
 • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku /90 minut/
 • 11.30 – 13.00 – Egzamin z malarstwa /90 minut/

2 CZERWCA 2018 /sobota/

 • 8.30 – 10.00 – egzamin z kompozycji /90 minut/
 • 10.30 – 16.00 – Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do LP /s. 83 – aula/

5 CZERWCA 2018 /wtorek/

 • 12.00 – Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

DRUKI DO POBRANIA


Kształcenie artystyczne w ZSP

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

issuu PREZENTACJA O SZKOLE

Print Friendly, PDF & Email