O szkole / Rekrutacja

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Co to jest ZSP?

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, od roku szkolnego 2019-2020 stanowią trzy typy szkół:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) – dla młodzieży w wieku 14-19 lat, 6-letnia, wygasająca, po 6 – letniej szkole podstawowej;
 • Państwowe Liceum Stuk Plastycznych (PLSP) im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie – dla młodzieży w wieku 16-21 lat, 5 – letnie, dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej; w PLSP realizowany jest również cykl kształcenia w klasach 4 – letniego, wygasającego Liceum Plastycznego dla absolwentów gimnazjum

Wszystkie typy szkół kończą się egzaminem dyplomowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Plastyk i przygotowują do egzaminu maturalnego.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty zawodowe w specjalizacjach do wyboru: projektowanie graficzne (PLSP, OSSP), snycerstwo (PLSP, klasy LP w PLSP), techniki rzeźbiarskie (PLSP, klasy LP w PLSP), tkanina artystyczna (PLSP, klasy LP w PLSP), aranżacja wnętrz (OSSP, PLSP, klasy LP w PLSP), fotografia artystyczna (OSSP, PLSP, klasy LP w PLSP);
 • przedmioty ogólnoplastyczne realizowane we wszystkich specjalizacjach: rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu, rzeźba, historia sztuki;
 • przedmioty ogólnokształcące, w których program zgodny jest z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN. Przedmioty na poziomie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające realizowane są przez uczniów w wymiarze min. 14 godz. w cyklu kształcenia i obejmują do wyboru min. 2 przedmioty spośród tych znajdujących się w ofercie szkoły: historię sztuki, j. polski, j. angielski, matematykę, historię (w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły i zainteresowania uczniów)

Dodatkowo, dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych szkoła organizuje dodatkowe zajęcia artystyczne w blokach przedmiotowych i kołach zainteresowań.

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Kiedy podjąć decyzję o nauce w ZSP?

Jeśli jesteś uczniem ostatniej klasy 8 – letniej szkoły podstawowej, możesz przystąpić do konkursowego egzaminu wstępnego do PLSP. Żeby zostać uczniem pierwszej klasy PLSP musisz zostać zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły oraz złożyć wymagane dokumenty (informacja na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Rekrutacja). Jeśli jesteś już uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, możesz ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Jak zdać do szkoły?

Dla zainteresowanych kandydatów szkoła prowadzi bezpłatne konsultacje (luty–maj) i zajęcia
praktyczne w szkolnych pracowniach (listopad–maj). Informacja o zasadach i terminach przeprowadzania egzaminów wstępnych podawana jest w każdym roku szkolnym w lutym, a egzaminy organizowane są w pierwszych dniach czerwca. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy i obejmuje część praktyczną (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna) oraz ustną, w której kandydat odpowiada na zadane pytania, związane z treściami programowymi przedmiotu Plastyka, realizowanego w 8 – letniej szkole podstawowej.

Kandydaci którzy aplikują do szkoły w trakcie roku szkolnego, zdają egzamin kwalifikacyjny na odrębnych zasadach, określanych indywidualnie, po określeniu specjalizacji, w której chcieliby się kształcić.

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Dlaczego warto kształcić się w ZSP?

Jest wiele powodów, dla których warto kształcić się w ZSP, w tym miejscu wymieńmy najważniejsze:

 • Wykwalifikowana kadra nauczycieli, łącząca doświadczenie z otwartością na nowe obszary i metody kształcenia;
 • Wysoki poziom kształcenia potwierdzony sukcesami naszych uczniów: stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bardzo  wysoka pozycja w ogólnopolskich przeglądach szkół plastycznych, nagrody w konkursach, plenerach, uczestnictwo w artystycznych warsztatach, bardzo wysoki poziom zdawalności na wyższe uczelnie artystyczne, w tym najbardziej prestiżowe Akademie w Polsce; absolwenci ZSP studiują na politechnicznych wydziałach architektury oraz licznych wydziałach nauk humanistycznych uniwersytetów w całej Polsce. Nasi absolwenci z powodzeniem studiują także za granicą (Anglia, Holandia, Francja, Włochy, USA);
 • Wysoki standard wyposażenia szkoły. ZSP w Lublinie, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce została zaprojektowana od początku jako szkoła plastyczna (budynek wpisany na listę dziedzictwa architektury modernistycznej Lublina), nieustannie rozwija swoje zaplecze edukacyjne: pracownie specjalistyczne pozwalające na pracę w małych grupach uczniów, pełne i profesjonalne wyposażenie warsztatowe, najnowsze oprogramowanie, nowoczesny sprzęt w 10 pracowniach multimedialnych, pełne wyposażenie w komputery w każdej pracowni, aula z funkcją sali kinowej i wyposażeniem audio, punkty dostępu wi-fi, biblioteka, dziennik elektroniczny, siłownia, szkolna galeria, przestrzenie dla wystaw uczniowskich, plenerowe przestrzenie ekspozycji prac, itd.;
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i edukacji: min. ASP w Warszawie, ASP im. J. Matejki w Krakowie, ISP WA UMCS w Lublinie, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Muzeum na Zamku, Muzeum Nadwiślańskim – w organizacji artystycznych warsztatów, konkursów, wystaw, projektów; współpraca ze szkołami za granicą – warsztaty, projekty, plenery, wymiany młodzieży z szkołami artystycznymi w Hajfie (Izrael – szkoła „Reut”), Sumy (Ukraina), Wilnie (Litwa – polska szkoła im. I.J.Kraszewskiego).
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa wynikający z organizacji opieki, zajęć w małych grupach, licznej kadry pedagogicznej. W szkole funkcjonuje monitoring, zatrudniony jest psycholog i pedagog, czynny jest gabinet lekarski;
 • Duży wpływ młodzieży na życie szkoły. Uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego organizując szkolne imprezy (np. doroczny Bal Karnawałowy, tradycyjne studniówki w „Plastyku”), wystawy, seanse filmowe, redagując szkolną gazetkę (kwartalnik „Ramota”), w ramach wolontariatu uczestniczą w działaniach społecznych, kulturalnych, religijnych. Od lat szkoła ma swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta.
 • System materialnego wspomagania uczniów poprzez uczestnictwo w licznych programach stypendialnych i współpracę ze Stowarzyszeniem Lubelski Plastyk działającym przy szkole (organizującego wraz z Radą Rodziców aukcje, kiermasze, w tym także na cele charytatywne).

Więcej informacji, w tym aktualności, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.liceumplastyczne.lublin.pl lub na szkolnym profilu Facebooka.

Jeśli nie jesteś pewny, czy szkoła plastyczna jest dla Ciebie, przeczytaj zakładkę: ”Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej”.