Deklaracja dostępności cyfrowej

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.11.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Zamieszczone na stronie pliki w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości, z powodu niewłaściwego przygotowania dokumentów w programie Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). Niektóre dokumenty PDF nie są dostępne, ponieważ są skanami dokumentów.
 • Multimedia opublikowane po 23 września 2020 roku.

Wykluczenia, które zgodnie z ustawą, stosuje się do następujących elementów strony internetowej:

 • Multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.
 • Dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 roku,  a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań szkoły.
 • Treści, które nie zostały przez szkołę lub na jej rzecz wytworzone albo nabyte, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której szkoła nie jest uprawniona.
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. możliwość zmiany czcionki,
 4. widoczny fokus,
 5. wyróżnienie tytułów
 6. wyróżnienie odnośników,
 7. podkreślenie odnośników.

W/w ułatwienia są dostępne m.in. na Panelu pomocy po kliknięciu w symbol niepełnosprawności Ikona umieszczonym w górnym rogu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.11.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Marut-Kargul, adres poczty elektronicznej: e.kargul@liceumplastyczne.lublin.pl lub sekretariat@liceumplastyczne.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (081) 532-72-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do link do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 30.03.2022
Pierwsza publikacja: 30.11.2020

E. Kargul

image_pdfimage_print