Kształcenie artystyczne

PRZEDMIOTY OGÓLNOPLASTYCZNE

 1. Historia sztuki
 2. Rysunek i malarstwo
 3. Rzeźba
 4. Podstawy fotografii i filmu
 5. Projektowanie multimedialne
 6. Podstawy projektowania

KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie kształci w ramach trzech specjalności:

aranżacja przestrzeni w specjalizacji – aranżacja wnętrz, techniki graficzne w specjalizacji – projektowanie graficzne oraz fotografia i film w specjalizacji fotografia artystyczna od trzeciej klasy.

Liceum Plastyczne w Lublinie kształci w ramach trzech specjalności:

techniki graficzne: specjalizacja – projektowanie graficzne, formy użytkowe – wzornictwo w specjalizacji – tkanina artystyczna i techniki rzeźbiarskie w specjalizacji – snycerstwo,  aranżacja przestrzeni w specjalizacji – aranżacja wnętrz oraz fotografia i film w specjalizacji fotografia artystyczna od pierwszej klasy.

Cele nauczania

Paleta z farbami w tubach i pędzlami.Przygotowanie do statusu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego.
Wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych.
Rozbudzanie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości estetycznych, etycznych i innych.
Pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowań w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej.
Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki.
Wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.
Kształtowanie umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki.
Pogłębienie zainteresowań uczniów poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne.
Stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju oraz indywidualnej artykulacji plastycznej osobowości ucznia, do integrowania wiedzy plastycznej zdobywanej na wszystkich przedmiotach artystycznych.
Kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki.
Rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi.
Systematyczne ukazywanie kultury i tradycji jako podstawy ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz czynnika ich twórczych przemian.
Ukazywanie uczniom różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, użytkowej, emocjonalno terapeutycznej, religijnej.
Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, udziału w różnych formach konfrontacji artystycznych.
Podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i szczególnie uzdolnionych.
Stwarzanie profesjonalnych warunków do dalszego kształcenia, w szczególności na studiach plastycznych. 

Opis kwalifikacji absolwenta

W wyniku kształcenia absolwent powinien:

 1. twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej,
 2. profesjonalnie korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej (sztuki stosowanej) przy realizowaniu własnych projektów oraz projektów zleconych,
 3. posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, w tym najnowszych (m. in. z internetu), 
 4. biegle czytać i sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą (realizacyjną) w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych,
 5. profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności (sztuki stosowanej),
 6. umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie (zespole) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za całość realizowanego projektu,
 7. profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki,
 8. przestrzegać przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać elementarną wiedzę z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego,
 9. posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych,
 10. umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki – w tym własnych – pod względem stylu, gatunku, materii itp.,
 11. umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych, 
 12. profesjonalnie prezentować i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować,
 13. aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym – w szczególności plastycznym,
 14. dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych,
 15. dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską,
 16. znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej (artystycznej),
 17. stosować w życiu zasady i normy etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego.

image_pdfimage_print