Misja szkoły

Trzy uczennice ustawiają prace uczniów ZSP w Lublinie wystawione na corocznej aukcji w szkolnej auli. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Nauka w szkole artystycznej może być fascynującą przygodą pobudzającą umysł i wyobraźnię młodego człowieka. Jest to czas niezwykle istotny dla kształtowania świadomości plastycznej, późniejszego wyboru dalszej edukacji i działalności zawodowej.

Nauka w szkole w niczym nie powinna ograniczać dalszych planów, pozwalając równocześnie na gruntowne sprawdzenie własnych predyspozycji i możliwości ucznia.

Połączenie kształcenia ogólnego z artystycznym powinno prowadzić do tego, aby oba te obszary wzajemnie się uzupełniały i wzbogacały, dając łącznie coś więcej niż tylko prostą sumę zdobytej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Nauczyciel, odwołując się do różnych poziomów i form aktywności, zarówno intelektualnej, jak i emocjonalnej, wskazuje uczniowi zasady obiektywnego, logicznego rozumowania, rozwija wrażliwość estetyczną, uczy samodzielnego odkrywania piękna.

Warsztaty z Teresą Murak 29.10.2012 roku w galerii szkolnej ZSP w Lublinie. Grupa uczennic rzeźbi w glinie. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.„W realizacji programu edukacyjnego szkoły przyjmuje się założenie, że w kształceniu artystycznym stosowanie całkowicie obiektywnych kryteriów nie jest w pełni możliwe, a ocena rezultatów osiągniętych przez ucznia częściej wyraża osobiste przekonania nauczyciela, niż kategoryczną pewność. Wartość dzieła realizuje się w kontakcie z odbiorcą, im więcej możliwych interpretacji wywołuje obraz, rysunek czy forma przestrzenna, tym żywot dzieła jest bogatszy.”*

Kadra pedagogiczna szkoły, reagująca na dzieło ucznia z całą możliwą wrażliwością, buduje swój autorytet pedagogiczny poprzez wymierne osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne. Elementem systemowym wspierającym kształtowanie wizerunku artystycznego szkoły i wartościowanie estetyczne jest opinia Szkolnej Rady Artystycznej, którą tworzą nauczyciele o uznanym i sprawdzonym dorobku artystycznym i pedagogicznym wybierani spośród członków Rady Pedagogicznej i Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych.

Lekcja z przedmiotu graficznego w pracowni komputerowej ZSP w Lublinie. Jedna uczennica rysuje w zeszycie, druga przymierza jakieś wycięte elementy papierowe w zeszycie. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Za fundament wspierania ucznia w rozwoju przyjęto rozpoznanie jego indywidualnych predyspozycji oraz motywowanie do aktywności w procesie nauczania i uczenia się.

Szkoła pragnie wyposażyć ucznia w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, wzmocnić poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej, motywować do ochrony języka ojczystego, wyrażania w różnych formach swojego talentu. Szkoła kształtuje postawy tolerancyjne, dba o wartości moralne. Stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi priorytetowe zadanie w tworzeniu dobrej szkoły. Unowocześnienie systemu kształcenia, doskonalenie jakości pracy z uczniem szkoła wiąże z powszechnym wykorzystaniem technologii informacyjnej i aktywnością w procesie edukacyjnym zarówno ucznia jak i nauczyciela.

 Uczennica ZSP w Lublinie w radosnym podskoku przed pracą malarską umieszoną na sztaludze w czasie pleneru z rysunku i malarstwa. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Szkoła dba o to, aby języki obce, technologia informacyjna oraz przedsiębiorczość były ważnym elementem programu edukacyjnego. Szkoła poszukuje wspólnych dla wielu krajów europejskich obszarów edukacyjnych i rozwiązań organizacyjnych. Promocja kultury własnego regionu jest w tym aspekcie ważnym zadaniem szkoły.

Nauczyciele przyjmują wspólnie z rodzicami odpowiedzialność wobec ucznia za przygotowanie do życia. Uczniowie i rodzice szanują wysiłek i starania pedagogów, współpracują w realizowaniu planu rozwoju szkoły. Program wychowawczy szkoły przyjmuje etos Solidarności, honor i patriotyzm oraz szacunek do wiedzy i kompetencji jako fundament kształtowania pożądanych cech osobowości.

———————————————————-
* fragment wstępu do katalogu Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Szkół Plastycznych – Bielsko-Biała

image_pdfimage_print