Program edukacyjny

Szkoła określiła swój program edukacyjny.* Wynikają z niego przesłanki do kreowania perspektywicznego planu rozwoju, jak i precyzowania codziennych zadań szkoły. Szkolny program edukacyjny obejmuje powinności określone przepisami prawa oświatowego oraz zadania i przedsięwzięcia wynikające z autorskiej koncepcji kształcenia realizowanej w ramach autonomii programowej szkół artystycznych.program_edu

Funkcjonowanie szkoły opiera się na akceptowanej przez społeczność wizji szkoły oraz rozumieniu jej misji kulturotwórczej tworzących szeroką perspektywę dla kreatywnego działania, zarówno w środowisku Lublina jak i w skali kraju. Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych tworzy atmosferę, w której możliwa jest internalizacja nauczycieli, uczniów i rodziców wokół ambitnych zamierzeń związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki.

W szkole realizowane są projekty podejmowane z dużym rozmachem i wyobraźnią, obejmujące także młodzież pozaszkolną, w tym: międzynarodowe i ogólnopolskie konkursy plastyczne, warsztaty artystyczne „Norwidium”, szkolną galerię – forum sztuki oraz promocję młodych talentów w wydawnictwie „Salon Młodych Twórców”.Dużo uczniów i nauczyciele przed budynkiem ZSP w Lublinie. Dyr Krystyna Głowniak, v-ce dyr: Alina Tkaczyk i Krzysztof Dąbek.

Fundamentem programu edukacyjnego szkoły są cele i zadania określone w dokumencie podstawa programowa kształcenia artystycznego w szkołach plastycznych. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne i procedury osiągania wymagań dostosowane zostały do warunków technicznych szkoły, oraz zasobów kadrowych. Program konstruowany jest w oparciu o wieloletnie doświadczenia pedagogiczne i dorobek artystyczny placówki. Wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia psychologii twórczości, pedagogiki oraz założenia holistycznej filozofii wychowania. Wprowadzeniu w świat wiedzy naukowej towarzyszy troska pedagogów o harmonijny rozwój osobowości, kształtowanie pożądanych postaw i charakterów, rozwijanie umiejętności samokształcenia i zdobywania innych kompetencji niezbędnych w dającej się przewidzieć przyszłości, np. kompetencji przydatnych w świecie gospodarki rynkowej.

Absolwent szkoły powinien rozumieć zjawiska ekonomiczne, społeczne, polityczne Europy i świata oraz posiąść wysoki poziom świadomości artystycznej będący fundamentem profesjonalizmu w działaniach artystyczno-zawodowych. Spójna oferta edukacyjna zapewnia rzeczywiste podmiotowe traktowanie ucznia, zachęca do refleksji i twórczej krytyki, sprzyja głębokiemu przeżyciu estetycznemu i rozumieniu aksjologicznego wymiaru sztuki.

Program wychowawczy zakłada, że warunkiem podstawowym odpowiedzialności pedagogicznej jest stawianie wyważonych wymagań, życzliwość do ucznia oraz respektowanie zasady sprawiedliwej, rzetelnej oceny, poszanowanie godności i praw ucznia. Program edukacyjny szkoły przewiduje zdobycie umiejętności wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a zwłaszcza technologii cyfrowej. Troską liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli jest zadbanie o to, aby w programach przedmiotowych były cele operacyjne nastawione na kształcenie funkcjonalne w tym zakresie.

—————————————–
* Program edukacyjny rozumiany jest tu bardzo szeroko, jako program wychowawczy, zestaw programów nauczania, preferowane formy pracy dydaktycznej, nauczanie zintegrowane, poziom wymagań itp. 

image_pdfimage_print